Кредит върху заплатата в Италия [ Cessione del quinto ]

Кредит върху заплатата в Италия [ Cessione del quinto ]

Т.нар. кредит „една пета” е потребителски кредит в Италия, който се отпуска върху заплатата или пенсията. Това означава, че кредитодателят осигурява предоставянето на заема с прехвърляне на част от заплатата на кредитополучателя и чрез застрахователни покрития на риска. Заемите върху дохода са въведени в италианското законодателство за първи път през 1950 г.

Основните характеристики на кредитите върху заплатата са няколко:

  • максималната сума на кредита е до 100 000 евро;
  • максималната продължителност на кредита е до 10 г.;
  • погасителната месечна вноска не може да надвишава една пета от месечното възнаграждение;
  • кредитодателят получава застраховки срещу рискове като смърт на кредитополучателя и загуба на работа.

Така в процеса на кредитиране участват реално четири страни: кредитната институция, която трябва да е със специален лиценз; кредитополучателят; работодателят, който ще превежда погасителните вноски, но не участва в договора между кредитополучателя и кредитора; застрахователната компания, която гарантира процедурата.

По описания начин системата на потребителското кредитиране в

Италия е много по-нискорискова за кредитната институция, не само заради редицата гаранции –

Cessione del quinto
Заем до заплата [ Cessione del quinto ]
регулярен сигурен доход на кандидатите за заем, застрахователни покрития срещу неблагоприятни ситуации, но също така погасителните вноски се превеждат директно от работодателя. Последният автоматично приспада една пета от заплатата (в някои случаи и повече, ако има налице т.нар. делегиране на плащане от страна на служителя) на кредитора. Съгласно италианските закони кредиторът получава застрахователното покритие срещу риск от загуба на работното място предварително, като това е повече валидно за частните фирми. За държавните и публичните предприятия има много облекчени условия за кредитиране поради по-високата сигурност за кредитора. Въпреки че в италианския вариант на потребителско кредитиране, основано на заплатата, част от ангажиментите по погасяването на заема са прехвърлени на работодателя, то основният длъжник си остава служителят, получател на кредита.

Трябва да се знае, че в Италия съществуват и други видове потребителски кредити освен т.нар. кредитиране „една пета”. Погасяването на заема с тези 20% от заплатата обаче е предпочитана опция и от кредитори, и от кредитополучатели поради сведения до минимум риск и взаимоизгодните условия. Този тип кредити се отпускат както от банки, така и от специализирани компании. Като цел те не са насочени към покупка на специфични стоки или услуги и при кандидатстването не се налага да се уточнява за какво ще бъдат харчени парите. Освен това няма никакви предварителни такси.

За такъв кредит могат да кандидатстват служители и на постоянен, и на временен трудов договор, дори и т.нар. атипични работници. Тази възможност е дадена чрез промяна в регулациите от 2005 г., тъй като преди това достъп до този заем са имали само държавните служители.

Източник: https://www.prestitimycredit.it/